بوسه

New York, 1991 by Pamela Hanson

 

 

زن نگاهی به مرد انداخت

مرد پريشان حال بود

زن به او گفت حالت خوب است؟

مرد نگاهی به او کرد و گفت نه

دستش را جلو برد و بر شانه زن نهاد

او را به طرف خود کشيد و به شدت بوسيد

زن بدون هيچ اعتراضی به کشمکش خود ادامه ميداد

مرد او را رها کرد تا به او نگاه کند

در چهره اش پشيمانی نديد

پس گذاشت زن او را ببوسد

و زن بوسيد...

 

/ 80 نظر / 61 بازدید
نمایش نظرات قبلی
pooria

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چ

pooria

بسه يا بازن می خوای :ي::ي:ي:ي:

pooria

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاچ

pooria

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاچ

pooria

ديگه ماچت نمی کنم که نشه ۳ تا :ي:ي:ي::ي:ي:ي:ي:ي:ي::ي:ي:ي:ي:ي:ي:ي::ي:ي:ي:ي:ي:ي::ي:ي:ي

pooria

maloome ke nemizaram eb karet beresi :D::D:D:D:

pooria

دقيقا قصده همچين کاريو دارم :ي:ي::ي:ي:ي:ي:

me

مخم نمی کشه . . . بايد عوضش کنم . . .